Provmedlem

Riktlinjer för provmedlemskap

Du har anmält intresse av att bli medlem i Tranemo Sportfiskeklubb.
För att du skall känna dig välkommen i klubben och klubben med dig har vi ställt upp några punkter som vägledning.

Provmedlem

Efter att du anmält till någon i klubben att du vill bli medlem, vidarebefordras detta till styrelsen som har att besluta om du skall antas eller ej.
Det första kravet är att du bor inom vårt verksamhetsområde, dvs Tranemo kommun med omnejd. Provmedlem är man i regel under minst 1 år, men kan också förlängas. Styrelsen utser också en fadder för dig, i regel någon i styrelsen

Provmedlemsavgift

Du betalar en provmedlemsavgift -motsvarande medlemsavgiften för medlemmar- under denna tid. Avgiften fastställs på höstmötet varje år.

Fadder

Fadderns uppgift är att så gott det går informera dig om klubbens verksamhet, rutiner, vilka fiskevatten vi har tillgång till samt att du har någon som du kan vända dig till vid ev. frågor. Du skall därmed ha någon du lärt känna så att du lättare kan delta i klubbens aktiviteter.

Förmåner

Du har i regel samma förmåner som ”vanliga” medlemmar, dvs samma avgifter vid fiskeresor, fester mm. Du får fiska i de vatten som TSFK har tillgång till med undantag för Klarsjön. I Klarsjön får du fiska tillsammans med din fadder eller någon annan medlem.
Du har yttrande- och förslagsrätt på höst- och årsmöte.

Skyldigheter

Medlemsskapet i TSFK är ett aktivt medlemskap, dvs vi tar inte in några nya medlemmar som inte är aktiva.
För att du skall lära känna klubben och så många utav medlemmarna som möjlig, samt få en inblick i vår verksamhet, anser vi att du under din provmedlemstid minst skall ha deltagit i följande aktiviteter:

• Deltagit på något av våra medlemsmöten, höst- eller årsmöte
• Deltagit i något KM-klubbmatch, mete eller pimpel
• Deltagit på arbetskvällar
• Deltagit i någon av våra fiskeresor
• Medverkat vid den årliga Kroksjöpremiären
• Medverkat i jourverksamheten i Kroksjön
• I övrigt medverka efter förmåga när styrelsen begär hjälp
• Värna naturen och allemansrätten
• Uppträda som Sportfiskare och följa sportfiskets etiska regler
• Verka för en god kamratanda

Inträdesavgift

Klubben fastställer varje år inträdesavgiften i klubben. Detta är en engångsavgift för att få tillgång till den verksamhet klubben under många år byggt upp.

Ny medlem

Ny medlem väljs in på årsmötet på förslag från styrelsen.
I samband med detta får du en K-nycklel, som går till båtar, bommen till Klarsjön, div. lokaler mm.

Dessa riktlinjer har antagits av Tranemo Sportfiskeklubbs årsmöte 2002.