Bokningsvilkor.

Allmänna villkor för uthyrning av stugor

Vad gäller när jag bokar en stuga?

Åldersgräns för bokning?

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år.

Legitimering kan komma att krävas vid incheckning.

Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är Kroksjöns Fiskecamp

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

 • du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
 • du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag
 • stugan stämmer med beskrivningen
 • du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning
 • du får disponera stugan från kl. 15.00 avtalad ankomstdag till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats
 • Om du inte är nöjd med stugan, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan
 • Vi reserverar oss från eventuella tryckfel på webbsidorna

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat hyran, dock senast 30 dagar före ankomst.

Vid bokning 14 dagar eller färre innan ankomst är bokningen bindande omgående.

När skall jag betala?

Vid bokning 14 dagar eller färre innan ankomst, skall betalning ske omgående.

För övriga bokningar skall hela hyran betalas senast 30 dagar innan ankomstdag.

Vart skall jag betala?

Betalning skall göras till plusgiro 57 85 88-6.

Swishbetalning 123 047 4072 Tranemo Sportfiskeklubb

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar hyran i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du ska avboka skriftligen till oss via mail på info@kroksjon.com. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om du avbokar 30-8 dagar före tillträde, får du tillbaka 75% av avtalat  belopp.

Sker avbokning 7-2 dagar före tillträde får du tillbaka 25% av avtalat belopp.

Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

Men om det händer mig något?

Om det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. sjukdom eller dödsfall inom familjen, omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, har du rätt till avbokning.

Du måste dock kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Det belopp du ska återfå utbetalas efter att du har inkommit med intyg som visar att du har rätt till avbokning. Vi tar en avbokningsavgift på 25% av avtalat belopp, dock lägst 250 kr.

Vad har jag för rättigheter?

Om du har klagomål skall du framföra dem till oss snarast möjligt. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad.

Hyresavtalet upphör gälla omedelbart

Om någon i sällskapet uppträder störande i något av våra boendealternativ eller på området, någon i sällskapet begår skadegörelse i något av våra boendealternativ eller på området, våra boendealternativ används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovannämnda fall måste sällskapet omedelbart flytta från stugan/campingen och äger ingen rätt till att återfå någon del av hyresbeloppet.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.[:en]

General conditions for renting cabins

What rules apply when I book a cabin?

 

Age for booking?

For booking / contract with us, you have to be 18 years.


Identification may be required at check-in.

 

Who is responsible?

The responsible landlord is Kroksjöns Fiskecamp.

As landlords we are obliged to ensure that:

 • you receive written confirmation of your booking
 • you receive documentation and details of where to pick up the key in good time, but not necessarily more than 30 days before the agreed day of arrival
 • the cabin agrees with the description
 • you are informed of any important changes concerning your booking
 • you may use the cabin from 3 pm on the agreed day of arrival until 11 am on the day of departure, unless otherwise confirmed
 • if you are not satisfied with the cabin, you should contact us. See below
 • we reserve all type writing errors on the web pages

When does my booking become binding?

Both you and we are bound by the lease as soon as we have confirmed your booking and you have paid the rent, but not later than 30 days before arrival.

For bookings 14 days or less prior to arrival, the reservation is binding immediately.

 

When should I pay?

If you booked later than 14 days in advance, all the rent should be paid immediately

For all other bookings the rent shall be paid not later than 30 days before the arrival day.

 

Where should I pay?

Payment shall be made to plusgiro 57 85 88-6.

 

What happens if I don’t pay on time?

If you don’t pay the rent on time, we have the right to cancel your booking. I you fail to pay the rent this is counted as a cancellation on your part and in that case the rules for cancellation apply.

What are the rules if I want to cancel?

You must cancel in writing to us via email at info@kroksjon.com. We are obliged to confirm your cancellation in writing.

If you cancel 30-8 days before arrival, you get 75% of the agreed amount back.

If cancellation occurs 7-2 days before access, you will get back 25% of the agreed amount.

In case of later cancellation than 2 days before the agreed arrival date, or if you cancel an ongoing stay without a valid reason, no money will be refunded and we have the right to charge for any agreed amount that has not been paid.

What if something happens to me?

If it occurrence of a serious event outside your control which you could not foresee when you booked and which means that it is unreasonable to demand that you honor your booking, e.g. sickness, major fire or flood damage to your home.

You must have a certificate to prove the reason for cancellation, issued by a doctor, public authority, insurance company or similar. The certificate should be sent to us as soon as possible, preferably within one week from the date of cancellation.

What are my rights?

If you have any complaints they should be communicated to us as soon as possible. Any defects which occur during your stay should be reported immediately, so that we have the opportunity to rectify them.

What are my obligations?

You must take good care of the cabin and follow the rules and regulations which apply. You are personally responsible for any damage that occurs to the property and its contents through your own negligence or that of someone in your party.

You are not allowed to use the cabin for any purpose other than what was agreed at the time of booking (normal leisure purposes) and you must not allow more people to stay overnight in the cabin or in its grounds than you stated on booking.

You must clean properly before you depart. I you fail to do so we will do the cleaning at your expense.

War, natural disasters, strikes, etc.

Both you and we have the right to depart from the lease if the cabin cannot be supplied owing to military operations, natural disasters, labor-market conflicts, protracted interruptions in the supply of water or energy, fire or other similar major occurrences, which neither you nor we could have foreseen or influenced. Under such circumstances we are obliged to reimburse what you have paid with a deduction for the benefit you may have had from the cabin.

What happens if we don’t agree?

Tell us about any complaints immediately. If we don’t agree, you can contact Allmänna Reklamationsnämnden (the National Board for Consumer Complaints) which consists of an impartial chairman and a number of representatives of travel organizers and consumers.[:]